IN HET HUWELIJK TREDEN – Sacrament van het Huwelijk

HuwelijkDe liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan (1 Korintiërs 13, 4-8).

Prachtige tekst uit een brief van de apostel Paulus. Dergelijke gedachten spreken veel mensen zo aan, dat zij het huwelijk zien als meer dan zomaar een samenlevingscontract. Ze zien het als de levenskeuze in liefde voor elkaar. Sta je gelovend in het leven, dan zien ze het als een ‘sacrament’, een heilig teken, een teken van de relatie van God met mensen. Zo beschouwd is het huwelijk niet alleen een verbond met elkaar, maar ook een verbond met God. Als je de huwelijksviering goed tot zijn recht wilt laten komen, dan is een goede voorbereiding zeer aan te bevelen.

Er zijn meer redenen om heel tijdig contact op te nemen met het secretariaat van de parochie, wanneer er plannen zijn om een kerkelijk huwelijk te sluiten. Gewoon organisatorische, zoals vastleggen van een geschikte datum, maar ook aandacht geven aan de juridische kanten van een huwelijk. Al vele eeuwen kent de Rooms Katholieke kerk een eigen regeling van de huwelijkssluiting, met alle rechten en plichten.

In principe kunnen alleen zij in een van onze parochiekerken het huwelijk sluiten die in Noordwijk wonen en doorgaans worden er geen huwelijksvieringen op zaterdag gehouden. Wilt u in een van onze kerken trouwen, dan raden wij u aan om minstens zes maanden van tevoren contact op te nemen.

De voorbereiding
In onze parochie ziet de voorbereiding er als volgt uit:
1. Allereerst wordt in overleg met het secretariaat een geschikte datum vastgelegd; naast de wensen van de huwelijkspartners spelen de beschikbaarheid van de kerk en de voorganger een rol.
2. Vervolgens nodigt de pastoor het toekomstige paar uit voor een eerste gesprek. In deze eerste ontmoeting zal het vooral gaan over onderwerpen als de motivatie om te trouwen in de kerk, de betekenis van het sacrament, de opbouw van een geslaagde relatie, de betekenis van vergeving en verzoening, het krijgen en gelovig opvoeden van kinderen en andere thema’s in dit verband, die tijdens het gesprek aan de orde komen; het gaat om een individueel gesprek tussen paar en pastoor.
3. Het hangt van de gesprekspartners af of een tweede gesprek wordt gehouden.
4. Het volgende gesprek zal voornamelijk over de voorbereiding van de viering gaan. We bespreken graag hoe een persoonlijke toets gegeven kan worden aan dit belangrijke moment. Uiteraard is het zinvol om goed door te nemen wat de verschillende elementen van de huwelijkssluiting betekenen en hoe we daar vorm aan geven.
5. Wanneer de viering klaar is, komen we een laatste keer samen om ter plekke in de kerk, alles nog eens door te nemen. Zowel naar inhoud als naar vorm weten dan het toekomstige paar en de pastoor wat er gebeurt, zodat deze belangrijke viering intens en optimaal kan worden beleefd.

Huwelijkszegen
Wanneer er door de kerkelijke regelingen belemmeringen zijn om een huwelijk te sluiten, kunnen we in gezamenlijk overleg bezien hoe in een aangepaste viering Gods zegen over de gewenste en mogelijke verbintenis kan worden verkregen.

Wil je over de huwelijksvoorbereiding meer weten, dan kun je contact opnemen met pastor Theo Blokland, tel. 06 21 22 20 73; e-mail: pastoor@stjeroenenmariaterzee.nl